Přejít k obsahu

Aktuality

 • 11.06.2021 - Výběrové řízení na pozici Kurátor sbírek / organizační pracovník v České obci sokolské
  Vážené studentky, vážení studenti, byli jsme osloveni se zveřejněním informace o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici Kurátor sbírek/organizační pracovník v České obci sokolské (pozice je vhodná pro naše studenty a absolventy). Konkrétní informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 26.05.2021 - INTER-21 - vyhlášení dodatečného celouniverzitního kola výběrového řízení
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, informujeme Vás o vyhlášení dodatečného celouniverzitního kola výběrového řízení do programu INTER-21. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 23. 06. 2021. VŘ probíhá přes Portál v nabídce výjezdů INTER-21, freemovers - celounivezitní kolo - IO. Zájemci o studijní pobyt musí do výběrového řízení, které je tedy již vyhlášeno v Portálu, odevzdat: Přihlášku do programu INTER; Learning Agreement - potvrzen alespoň fakultním koordinátorem na ZČU; Receiving Institution Approval, případně doložit emailovou komunikaci, ve které zahraniční instituce předběžně odsouhlasí přijetí studenta/ky. Dokumenty k vyplnění jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html. Bližší informace naleznete v letáku v příloze. Informace bude taktéž zveřejněna na FB stránkách (International Office).

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 16.05.2021 - Konzultační hodiny zkouškové období LS
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících pro zkouškové období LS.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 14.05.2021 - Zadávání BP/DP (2. ročník Bc., 1. ročník Mgr.)
  Vážené studentky, vážení studenti, do 26. června si prosím domluvte vedoucího Vaší bakalářské či magisterské práce (v příloze naleznete aktualizované TEMATICKÉ OKRUHY BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ). Před samotným oslovením vedoucího práce doporučuji provést rešerši na zamýšlené téma (při výběru berte v potaz dostupnost a kvantitu/kvalitu relevantních zdrojů). Po schválení a pokynu ze strany vedoucího Vaší práce vyplníte na Portálu podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce (název, vedoucí práce, anotace, seznam literatury...). Vytištěný a podepsaný podklad poté doneste na sekretariát KHV.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 28.04.2021 - Zkouškové období - testování
  Vážené studentky, vážení studenti, blíží se konec LS a brzy začne zkouškové období. Níže vizte některé důležité informace: Zkoušení v maximálním počtu 10 studentů je považováno za účast na vzdělávání a student se musí prokázat negativním testem. Povinnost se nevztahuje na případ zkoušení jednoho studenta a individuální konzultace. Kde se nechat testovat: Primárně je pro Vás určeno testovací centrum v Univerzitní knihovně ZČU v kampusu na Borských polích, jehož kapacita bude od pondělí 26. dubna za tímto účelem navýšena. Před testem je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému a v testovacím centru se prokázat průkazem pojištěnce. Druhou možností je podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru. V obou těchto případech tak budete mít k dispozici vytištěný výsledek testu, jímž se budete moci kdykoliv prokázat. Podrobné informace k testování najdete v Příloze 2 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Koho se testování netýká? Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního POC antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni a mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, jímž se mohou prokázat. Od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu očkování nebo první dávky v případě jednodávkového schématu přitom muselo uběhnout nejméně 14 dní. Zkoušení a individuální konzultace: Nadále je povolena účast studentů na zkouškách, účastní-li se zkoušky v jeden čas nejvýše deset osob. Po dohodě s vyučujícím můžete využívat také možnosti individuálních konzultací. U individuálních činností, kdy je v místnosti přítomen pouze student a pedagog, není test na koronavirus povinný, s ohledem na bezpečnost Vás i Vašich pedagogů jej však doporučujeme absolvovat. Lucie Červenková
 • 27.04.2021 - Pozvánka na Konferenci: Protistátní trestné činy včera a dnes
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze si dovoluji zaslat pozvánku na letošní konferenci Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU, která se bude konat v pátek 15. října 2021 a bude věnována problematice protistátních trestných činů. Konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti.Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Konference volně naváže na čtyři velmi úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům: - trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku, - zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989, - urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání, - stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu), - právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích, - zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Odkaz na přihlášku a další informace naleznete zde: http://dejinytrestnihoprava.law.muni.cz/content/cs/

  Dokumenty

  Lucie Červenková

Patička