Přejít k obsahu

Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog (IHISTUD)

Období realizace: září 2010 - srpen 2013

Donátor projektu: Projekt OP VK, s reg. číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0390 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Složení řešitelského týmu:
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc, řešitel projektu
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., řešitel projektu a odborný garant
PhDr. Roman Kodet, odborný člen týmu, koordinátor KSA
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., odborný člen týmu, koordinátor KSA
Mgr. Zbyněk Tarant, odborný člen týmu, koordinátor KBS
Mgr. Michal Rak, odborný člen týmu, koordinátor KAR
Mgr. Zdeňka Schejbalová, odborný člen týmu, koordinátor KAR
Mgr.Ladislava Jandová, finanční manažerka a administrátorka projektu

Na projektu dále spolupracují:
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., člen pracovní skupiny
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D, člen pracovník skupiny
PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D., člen pracovní skupiny
Doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., odborný asistent
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D., odborný asistent
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., odborný asistent
Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., odborný asistent
PhDr. Václav Soukup, CSc., odborný asistent
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., odborný asistent
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., odborný asistent
Mgr. David Hubený, odborný asistent
Mgr. Petr Netolický, odborný asistent
Mgr. Lukáš Funk, odborný asistent
Bc. Hana Kašparová, odborný asistent

Popis projektu
Cílem projektu je inovovat vybrané studijní obory a programy Fakulty filozofické ZČU, navazujících magisterských oborů Moderní dějiny, Kulturní antropologie Předního východu a Archeologie a bakalářských studijních oborů Obecné dějiny, Blízkovýchodní studia, Archeologie a Sociální a kulturní antropologie, se zdůrazněním mezioborového přístupu k výkladu látky a internacionalizace výuky a se zohledněním aktuálních potřeb interkulturního dialogu, požadavků praxe a nároků pracovního trhu.

Hlavní podpořenou cílovou skupinou projektu jsou studenti bakalářských studijních oborů Obecné dějiny, České dějiny, Blízkovýchodní studia, Archeologie a Sociální a kulturní antropologie a navazujících magisterských oborů Moderní dějiny, Kulturní antropologie Předního východu a Archeologie. Inovace studijních oborů přispěje k vyšší integraci a součinnosti realizace výuky a badatelské aktivity v rámci Centra historických věd, Centra blízkovýchodních studií a Oddělení sociální a kulturní antropologie Katedry antropologických a historických věd FF ZČU a Katedry archeologie FF ZČU.

Hlavními výstupy projektu jsou:

  1. 33 inovovaných předmětů prostřednictvím studijních materiálů (audiovizuálních pomůcek) a zapojení odborníků z praxe
  2. 8 inovovaných studijních programů prostřednictvím studijních materiálů a zapojení odborníků z praxe
  3. 12 workshopů pracovní skupiny monitorující stanovený postup řešení projektu, koordinující dílčí aktivity projektu a formulující doporučení inovace studijních programů a předmětů
  4. 4 nové tištěné učební texty
  5. 9 odborných workshopů s mezinárodní účastí zaměřených na problematiku vyučovanou v rámci inovovaných studijních programů za přímé organizační a odborné účasti studentů a odborníků z praxe
  6. 9 podpořených zahraničních odborníků účastnících se odborných workshopů a zapojených do realizace výuky V rámci projektu bude podpořeno celkem 1453 osob.

Hlavními aktivitami projektu je zapojení studentů do přímé praxe, zapojení odborníků z praxe do výuky, evaluace studijních předmětů a oborů, inovace předmětů prostřednictvím studijních materiálů, inovace předmětů prostřednictvím nových učebních textů a studijních materiálů vč. zapojení odborníků ze zahraničí prostřednictvím odborných workshopů s mezinárodní účastí.

Patička