Přejít k obsahu

West Bohemian Historical Review

West Bohemian Historical Review (WBHR) je odborný recenzovaný časopis Katedry historických věd FF ZČU v Plzni založený 8. září 2010 (datum přidělení ISSN 1804-5480) ve spolupráci s katedrou historie na Univerzitě v Hamburku. Časopis se soustřeďuje na vydávání odborných studií k českým i světovým dějinám. Periodikum je otevřené příspěvkům historiků jakéhokoli odborného a metodologického zaměření. Cílem časopisu je položit základy pro širší mezinárodní spolupráci odborné historické komunity a pokusit se navázat interdisciplinární dialog. Doufáme proto, že West Bohemian Historical Review se zařadí mezi vyhledávaná fóra zabývající se studiem a interpretací historie.

Časopis je od října 2015 zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Časopis je na základě rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2014.

Časopis je zařazen do databáze The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/about.

Autor zasláním příspěvku redakci časopisu vyjadřuje zároveň souhlas s tím, že v případě kladného recenzního řízení a přijetí příspěvku k publikaci budou současně se studií zveřejněny i autorovy kontaktní údaje: poštovní adresa pracoviště a kontaktní e-mail autora, a že tyto údaje budou postoupeny zároveň i aktuálním vědeckým databázím, ve kterých bude časopis indexován.

 

Vydavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2762/22

301 00

Plzeň

 

Adresa redakce:

Katedra historických věd

Sedláčkova 31

306 14

Plzeň

 

Šéfredaktoři/editoři:

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Prof. Dr. Gabriele Clemens

 

Redakce:

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.              kodet@khv.zcu.cz

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.             novoluk@khv.zcu.cz

 

Ediční rada:

Stanislav Balík (Faculty of Law, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic)

Gabriele Clemens (Faculty of Social Sciences, University Hamburg, Hamburg, Germany)

Anselm Doering-Manteuffel (Faculty of Humanities, University of Tübingen, Tübingen, Germany)

Ewald Frie (Faculty of Humanities, University of Tübingen, Tübingen, Germany)

Radek Fukala (Faculty of Philosophy, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic)

Frank Golczewski (Faculty of Social Sciences, University Hamburg, Hamburg, Germany)

László Gulyás (Institute of Economy and Rural Development, University of Szeged, Szeged, Hungary)

Arno Herzig (Faculty of Social Sciences, University Hamburg, Hamburg, Germany)

Hermann Joseph Hiery (Faculty of Cultural Studies, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany)

Václav Horčička (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Ivan Jakubec (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Drahomír Jančík (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Zdeněk Jirásek (Faculty of Philosophy and Sciences, Silesian University, Opava, Czech Republic)

Dušan Kováč (Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)

Martin Kovář (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Hans-Christof Kraus (Faculty of Arts and Humanities, University of Passau, Passau, Germany)

Richard Lein (Institute for History, University of Graz, Graz, Austria)

Hermann Mückler (Faculty of Social Sciences, University of Vienna, Vienna, Austria)

Martin Nejedlý (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Lukáš Novotný (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic)

Monica Rüthers (Faculty of Social Sciences, University Hamburg, Hamburg, Germany)

Irén Simándi (Institutional Departments of International Relations and History, Kodolányi János University, Székesfehérvár, Hungary)

Aleš Skřivan, Jr. (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen / Faculty of Economics, University of Economics, Prague, Czech Republic)

Aleš Skřivan, Sr. (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen / Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Arnold Suppan (former Vicepresident of the Austrian Academy of Sciences, Austria)

Miroslav Šedivý (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic)

Andrej Tóth (Faculty of Economics, University of Economics, Prague / Faculty of Philosophy, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic)

Pavel Vařeka (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic)

László T. Vizi (Kodolányi János University of Applied Sciences, Székesfehérvár, Hungary)

Marija Wakounig (Faculty of Historical and Cultural Studies, University of Vienna, Vienna, Austria)

Jan Županič (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

 

Pokyny pro autory:

Redakce přijímá příspěvky v přibližné délce 20–35 normostran (1800 znaků včetně mezer) v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Studie musí obsahovat anglicko-jazyčný abstrakt a klíčová slova. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který viditelně nesplňuje formální náležitosti požadované redakcí (naleznete zde).  Mimo odborných studií je možné redakci zasílat také recenze nebo zprávy.

 

Příspěvky zasílejte na emailové adresy redaktorů: kodet@khv.zcu.cz, novoluk@khv.zcu.cz.

 

Termíny odevzdávání příspěvků a recenzí:

Časopis vychází dvakrát ročně – příspěvky do prvního čísla jsou přijímány do konce dubna, do čísla druhého do konce září.

 

Průběh recenzního řízení:

Příspěvky jsou po schválení ze strany editorů zasílány dvěma nezávislým anonymním recenzentům, kteří jsou specialisté v dané oblasti. Autoři jsou s výsledky recenzního řízení seznámeni v elektronické podobě. Pokud posudky oponentů obsahují výhrady, je podle jejich charakteru příspěvek zaslán zpět autorovi k doplnění nebo přepracování. V takovém případě pak musí studie opět projít recenzním řízením.

 

Prohlášení o zásadách vědecké a publikační etiky

Časopis West Bohemian Historical Review důrazně dbá na to, aby šéfeditoři a členové redakce striktně dodržovali zásady vědecké a publikační etiky. Před zahájením recenzního řízení jsou redakcí odstraněny jakékoli informace umožňující identifikovat autora příspěvku. Po přijetí příspěvku od autora je příspěvek redakcí předložen šéfeditorovi, který rozhodne o jeho zařazení do recenzního řízení a určí 2 nezávislé recenzenty. Příspěvky, které byly doporučeny v rámci recenzního řízení k publikování, jsou bez uvedení jména autora a afiliace zaslány redakční radě k definitivnímu schválení pro publikování v nejbližším vydání čísla časopisu. Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku si vyhrazuje redakční rada, která má rovněž právo příspěvek odmítnout.

 

Pokyny autorům k formální úpravě

Patička